Η μηχάνη αυτή προορίζεται για την αυτόματη τροφοδοσία με ζωοτροφή σε αλμεκτικές μηχανές και δοχεία σίτισης ζώων. Το σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας τοποθετείται επάνω από την σκάφη τροφοδοσίας της αλμεκτικής μηχανής η των δοχείων. Αποτελείται από ένα σωλήνα πλαστικό η μεταλλικό που στο μήκος του φέρει εξόδους εξαγωγής του υλικού. Στο ένα άκρο στηρίζεται ένας ηλεκτρομειωτήρας στο δε άλλο η σκάφη τροφοδοσίας η οποία εδράζεται σε ειδικό δοχείο ή απευθείας στην χαρμανιέρα. Εσωτερικά φέρει ατέρμων κοχλία όταν η μεταφορά του υλικού γίνεται σε ευθεία και σπιράλ όταν παρεμβάλλονται γωνίες .